سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

باران مردوخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
فرهاد رجالی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدجعفر ملکوتی – استاد خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس .

چکیده:

شوری خاک علاوه بر کاهش آب قابل استفاده گیاه باعث کاهش و یا عدم جذب عناصر غذایی شده و در نهایت کاهش رشد و عملکرد گیاه را در پی دارد . در اکثر خاکهای شور جذب نیتروژن بدلیل افزایش غلظت یون کلر و رقابت آن با یون نیترات کاهش مییابد . شوری باعث کاهش جذب فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم توسط ریشه و انتقال آنها از ریشه به اندام هوایی میگردد، همچنین موجب کاهش جذب عناصر کم مصرف ) Fe ، Zn ، Cu و ) Mo در گیاهان میشود ] ملکوتی و همکاران، . [ 1382 یکی از راهکارهای ارائه شده برای کاهش اثرات مخرب شوری استفاده از رابطه
همزیستی میکوریزی است . این قارچها با گسترش شبکه میسلیوم خود در خاک اطراف ریشه جذب آب و املاح را توسط گیاهان افزایش داده و باعث افزایش رشد، عملکرد و مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی میگردند [Ruiz- Lozano et al., 1996] . با توجه به وسعت رو به تزاید خاکهای شور در کشور و نقشی که این اراضی در تأمین گندمدارند و از طرف دیگر محدودیت منابعی که به بررسی نقش همزیستی میکوریزی در جذب عناصر غذایی در گیاه گندم در شرایط شور پرداختهاند، این آزمون با هدف مشخص نمودن توانایی گونههای مختلف قارچهای میکوریز آربسکولار در جذب عناصر معدنی توسط گیاه گندم در شرایط تنش شوری انجام شده است .