سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین مهدوی –
احمدرضا یزدانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پدیده زمین خواری از طریق تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی درچند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است بطوریکه درراس مفاسد بزرگاقتصادی کشور قرار گرفته با وجود اهمیت زمین خواری و تاکید موکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی برمقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مخترف برای جلوگیری از تغییر غیرقانون کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی پدیده رو زبه روز افزایش نگران کننده می یابد قوانین و مقررات مصوب موجود به لحاظ پراکندگی و نداشتن قدرت بازدارنده و ضمانت اجرایی قوی و نداشتن تعریف مشخص و عنوان مجرمانه ای به نام زمین خواری کارساز نبوده است بطوریکه اصطلاح زمین خواری بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. به نظر می رسد که موقع آن رسیده است که با توجه به خطرات وخیم سیاسی اقتصادی کشاورزی و میحط زیستی این دسته از اعمال مجرمانه تحت عنوان زمین خواری به صورت علمی و جدی تبیین شود دراین تحقیق زمین خواری با توسل به تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی مورد بررسی قرارگرفته است.