سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا علیمردان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی شیمی
احمد جنت شریفی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی و نفت
ماشاا… تسلیمی – دانشگاه تهران – دانشکده زمین شناسی

چکیده:

در حال حاضر در خصوص تزریق گـاز بـه میـادین نفتـی بـه عنوان یکی از موثرترین روش هـای ازدیـاد برداشـت، بحـث های متفاوت و بعضاً متناقضی در جریان است که در این مقاله به آن ها پرداختـه مـی شـود . علیـرغم اینکـه سیاسـتگذاری و هدایت به سمت تولید صیانتی مخازن نفتی به عنـوان یکـی از وظایف مهم دولت در حوزه نفت بعنوان سیاسـتگذار اسـت و یکی از روشهای اصلی تولید صیانتی، تزریق گـاز بـه مخـازن نفتی می باشد، متاسفانه آمار برنامه های مصوب و اجـرا شـده در بخش تزریق گاز نشان می دهد به این مقوله مهـم چنانچـه شایسته و بایسته است، توجه و پرداخته نشده اسـت . گروهـی از مجریان و دست اندرکاران صنعت نفت بر ایـن باورنـد کـه مخازن ایران ضرورتاً نیازی به تزریق گاز طبیعی جهت ازدیـاد برداشت ندارند، بلکه می توان از سایر روشها بویژه از تزریـق آب جهــت ازدیــاد برداشــت اســتفاده نمــود . از طــرف دیگــر، مطالعات متخصصین حوزه بالادستی نفت در قبـل ا ز انقـلاب نشان داد بهتـرین روش ازدیـاد برداشـت درمخـازن کربناتـه تزریق گـاز طبیعـی اسـت . یکـی از موانـع تزریـق گـاز عـدم دسترسی به گاز کافی جهت تزریق اسـت . در ایـن زمینـه مـی توان به فرمایشات آقای مهندس زنگنـه ( وزیـر محتـرم سـابق نفت ) در کتاب نفت و توسعه ] [ 1 اشـاره نمـود : " از نظـر ملـی، کمبود گاز برای تزریق بـه میـدانهای نفتـی ضـایعاتی جبـران ناپذیر را به همراه داشته و دارد . " نکته مطرح و مهم دیگر این است که علیرغم نبود گاز کافی جهت تزریق در مخازن نفتـی، عده ای معتقدند که باید گاز را به کشورهای دیگر صادر کـرد و پروژه های صادرات گاز را یکی پس از دیگـری دنبـال مـی
کنند . آنان نیز برای این امر دلایل مختلفی را بیان می کنند کـه شایســته اســت ایــن ســه مقولــه ( تزریــق آب، تزریــق گــاز و صادرات گاز طبیعی از طریق خط لولـه و ) LNG بـه تفصـیل
مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان جمع بندی مناسبی جهت ارائه به مسئولین و تصمیم گیران کشور ارائـه نمـود . باشـد کـه در سایه همفکری و همکاری کارشناسـان حـوزه هـای مختلـف ( اقتصادی، سیاسی، امنیتی و …) بتوان مسئولین را بـه بهتـرین تصمیم رهنمون ساخت تا نسلهای آینده، ما را برای تصمیمات امروزمان مواخذه نکنند و بـه تصـمیم گیـری صـحیح امـروز افتخار کنند