سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدحسن ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علیرضا عباسی – استادیار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
مقاومت مخصوص خاک اصلی ترین معیار تعیین دانسیته جریان لازم برای حفاظت کاتدی بوده وتعیین کننده میزان جریان خروجی آندهای فدا شونده است، که همواره مورد توجه طراحان حفاظت کاتدی می باشد. اما در تمامی مراجع ،اثرات نوع و جنس خاک ،رطوبت موجود در خاک مورد بررسی قرار نگرفته ،وفقط به مقاومت خاک اکتفاء شده است. در این پژوهش،اثر نوع، جنس و مقاومت مخصوص خاک مناطق مختلف بر روی میزان دانسیته جریان خروجی آندهای فدا شونده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد با تغییر نوع خاک وافزایش میزان یونها و مقاومت مخصوص خاک،دانسیته جریان خروجی آندهای فدا شونده برای حفاظت لوله های بدون پوشش به صورت تابعنماییi=4 e^(-xρ)کاهش می یابدو بالعکس.بطوریکه دریک مقاومت مخصوص ثابت، دانسیته جریان خروجی آندهای فدا شونده در خاکهای یک منطقه( دارای مقدار زیادی کربنات وسولفات و کلراید وگچ ) به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به خاکهای مناطق دیگر (دارای مقدار کم یونها) بیشتر می باشد.