سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدحسن ذوالفقاری – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علیرضا عباسی – استادیار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
جنس و رطوبت خاک اصلی ترین معیار مشخص کننده مقاومت مخصوص خاک وتعیین کننده دانسیته جریان لازم برای حفاظت کاتدی می باشند، ولیکن اثر جنس خاک ورطوبت بر میزان دانسیته جریان به تنهایی در هیچ یک از مراجع بیان نگردیده و مورد بررسی قرار نگرفته است.هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرجنس خاک ورطوبت خاک بر دانسیته جریان بود.نتایج نشان داد که ارتباط دانسیته جریان لازم برای حفاظت با رطوبت ،جنس خاک برای لوله بدون پوشش به صورت تابع سهمی می باشد