سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نیره غضنفرپور – کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سادات فیض نیا – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

در مطالعات فرسایش و رسوب خاک، فاکتور فرسایش پذیریK به منظور پیش بینی انتقال رسوب و همچنین به عنوان ابزار مناسبی برای آمایش سرزمین به کار می رود . ایگوه به منظور تعیین مشخصههایی از خاک که به طور معنیداری با فرسایشپذیری آن مرتبط میباشند، نمونههایی از خاک را در نواحی جنگلی واقع در جنوب شرقی نیجریه جمعآوری و همچنین مقادیر فرسایش پذیریK در مدل RUSLE را به دست آورد .سلیک در مطالعه تأثیر کاربری اراضی بر روی میزان ماده آلی و مشخصات فیزیکی خاک در ارتفاعات مدیترانهای جنوب ترکیه، فرسایش – پذیری خاک در سه نوع کاربری شامل کشاورزی، جنگلی و مرتعی را بررسی کرد که مقادیر فاکتور K مشخص کننده نسبت آسیب پذیری اراضی کشاورزی به زمینهای مرتعی به میزان دو برابر بوده است . تحقیق حاضر به بررسی فرسایش پذیری کاربری اراضی و تعیین ویژگیهای خاکی مؤثر در فرسایش پذیری آنها میپردازد