سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمدرضا رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
علی رجب پور – عضو هیات علمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مصطفی مافی – عضو هیات علمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده:
آنالیز حساسیت عبارتست از مقایسه پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر مدل، بر یک مبنای مشترک. این تحقیق به شبیه سازی دینامیک مولکولی گاز هلیوم در دماهای کرایوژنیک (سرمای عمیق) و در شارهای مختلف وبررسی حساسیت پارامترهای ورودی شبیه سازی از جمله تعداد ذرات و ضریب اپسیلون و ضریب سیگما میپردازد. خواص ترمودینامیکی مورد نیاز رای تحلیل سیکلهایبرایتون معکوس که در آن هلیوم گازی به کاربرده میشود محاسبه شده و دقت آن با یافته های تجربی مقایسه شده است.عملکرد پتانسیهای دو جسمی لنارد و باکینگهام و همچنین حساسیت چگالی و انتالپی گاز هلیوم نسبت به ضرایب پتانسیل لنارد جونز وهمچنین تعداد ذرات در فشارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین قابلیت توابع پتانسیل مذکور در پیش بینی کردن تغییر فاز موردبحث قرار گرفته است