سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
شهناز حیدری – مجتمع آزمایشگاهی بندرسازان جنوب گناوه

چکیده:
شناسایی و اندازه گیری فلزات سنگین بکاررفته درساخت اسباب بازیها صرفا درازمایشگاه امکان پذیر است هدف ازاین پژوهش بررسی ارتباط خصوصیات ظاهری با نوع و میزان غلظت فلزات سنگین موجوددر اسباب بازیها می باشد دراین پژوهش تعداد 225 نمونه ازاسباب بازیهی وارداتی چنی جمع اوری با روش ISIRI با اسید هضم گردید و فلزات سنگین سرب کروم کادمیم باریم با اسپکتروسکوپی جذب اتمی تعیین مقدار شدند نمونه ها برروی زمینه سفید عکسبرداری و تعیین رنگ شدند تحلیل نتایج نشان داد که اسباب بازیهای مورد مطالعه دارای فلزات سمی سرب کادمیم باریم و کروم درمحدوده مجاز استانداردبوده است اسباب بازیهای رنگ قرمز دارای غلظت بیشتری ازترکیبات فلز سرب رنگ سبز دارای غلظت بیشتری ازترکیبات فلز کروم و رنگ زرد دارای غلظت بیشتری ازترکیبات فلز کادمیم بودند همچنین بررسی کلیه اسباب بازیهای با رنگ قرمز سبزوزرد بطور جداگانه نشان داد که میان درجه تیرگی رنگ و غلظت فلزات سمی ارتباط مستقیم وجود دارد.