سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایوبعلی قاسمی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مصلح الدین رضائی –

چکیده:

انار با نام علمی Punica granatum L درختچه ای است با شاخه های نامنظم، کم و بیش خاردار و متعلق به تیرهPunicaceae می باشد. انار به خاطر مقاومتش به شرایط خشکی درختی بسیار مناسب برای پرورش در مناطق خشک است و امروزه به طور گسترده ای این درخت میوه در مناطق مدیترانه ای کشت می گردد. علاوه براین .میوه انار به دلیل داشتن خواص داروئی و مصارف متعدد در صنایع تبدیلی روز به روز مصرف آن در جهان در حال افزایش است ..کشور ایران یکی از مراکز پراکنش اولیه و اصلی انار دردنیا محسوب می شود. به همین دلیل ایران از نظر منبع ژنتیکی انار بسیارغنی می باشد به طوری که تا کنون بیش از 750 رقم محلی یاژنوتیپ از این محصول جمع آوری شده است .به منظور مطالعه مر احل فنولوژی، خصوصیات مورفولوژی و بیوشیمیایی ارقام محلی انارایران، دراین تحقیق خصوصیات فنومورفولوژیکی و بیوشیمیایی 15 رقم از ارقام تجارتی انار ایران موجود در باغ کلکسیون انار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شامل ( ارقام سیاه دانه شاهوار کن، اتابکی شیراز، شیرین نامی خرم آباد، طوق گردن، شیرین بی دانهکاشمر، قجاق پیشوا، قهوه دان کن، گل خرم آباد، گبری یزد، ملس اصفهان، آبان ماهی اصفهان، ملس ساوه، عباسی کردستان، ترش مرمرو شکری گرگان بر اساس دیسکریپتور ( توصیف نامه ) انار و آزمون هایUPOV) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند . برای این منظور مراحل فنولوژی درختان در باغ و با تهیه نمونه از اعضای مختلف درخت خصوصیات مورفولوژی و بیوشیمیایی نمونه ها در آزمایشگاه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات کمی بررسی شده دراین 15 رقمدرسطح آمار ی 5% اختلافات معنی داری داشت ند. و این دلیل بر وجود تنوع در هر صفت می باشد. بنابراین این نتیجه حاصل گردید که ارقام انار مورد مطالعه در این پژوهش دارای دامنه بالایی از تنوع از نظر ویژگ یهای مرفولوژیکی و بیوشیمیایی هستند