سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن امینی جهرمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدیوسف ناصری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و موسسه تحقیقات پنبه کشور
فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پستی و بلندی یکی از عوامل موثر در پیدایش و تکامل خاک است . خاکهای دامنه های پرشیب به علت جابه جا شدن و خاک های مناطق پست به دلیل زهکشی نامناسب اغلب دچار وقفه تکاملی هستند ولی خاکهای قله شیب تپه ماهورها به علت زهکشی مناسب، آبدوی ملایم و آبشویی کم، بهترین شرایط را برای تکامل دارند ).1) از طرفی مطالعات خاک – ژئومورفولوژی نقش مهمی در نقشه برداری و طبقه بندی دقیق خاک ها دارد . مطالعه تشکیل و توزیع خاکها در رابطه با نمای زمین نسبت به واحدهای مجزای طبقه بندی، بهتر صورت می گیرد . مطالعه اثر پستی و بلندی بر روی خاکهای لسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تشکیل خاک بر روی مواد لسی بسیار سریع بوده و خاک های لسی خاک کشاورزی بسیار خوبی به شمار می روند . برخی محققان رسوبات لس در استان گلستان را حاصل رسوب گذاری ذرات معلق بادی در خارج از حوزه کویری می دانند و آنرا با صحرای قره قوم ترکمنستان مرتبط میدارند . نظریه دیگری نیز بر این باور است که رسوبات فوق، باقیمانده نهشته های حاصل از پسروی یخچالهای دوران چهارم زمین شناسی می باشد . هدف این مطالعه بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاکهای با مواد مادری لسی در موقعیت های مختلف شیب می باشد .