سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امیرعلی کوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدرضا صالح – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:
کاهش ظرفیت تجهیزات تهویه مطبوع و انرژی مصرفی در ساختمانها درمطالعات امروزی جایگاه مهمی دارد. مبدل انرژی غشایی چرخشی باداشتن دو مبدل انرژی غشایی مایع- هوا و یک محلول که در یک حلقه بسته بین این دو مبدل در جریان است، که با تهویه کردن هوای ورودی پیش از ورود به ساختمان سهم بسزایی در کاهش مصرف انرژی وتجهیزات تهویه مطبوع داراست. در چند سال اخیر مطالعات بسیاری برروی این مبدل انجام گرفته است اما کلیه این مطالعات با فرض یک بعدی و یا دو بعدی بودن مسئله و استفاده از معادلات تجربی شبیهسازی شدهاند.در مطالعه حاضر معادلات حاکم به صورت سه بعدی و در نظر گرفتن لزجت به صورت عددی شبیهسازی شده است. نتایج حاصل از مقایسه کارآزمایشگاهی، حل تحلیلی دو بعدی و حل سه بعدی حاضر نشان میدهدکه با حل سه بعدی خطا کمتر شده و نتایج حاصله به میانگین نتایج آزمایشگاهی نزدیکتر است و اختلاف حاصل بین نتیجه کار آزمایشگاهی وحل سه بعدی گرفته شدن بعضی از روزنههای غشاء و همچنین خمیدگی آن به خاطر فشار محلول در طول مراحل آزمایش میتواند باشد