سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شریفی کیا – دکترا زمین شناسی مخاطرات، مدرس دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

شناسایی مخاطرات محیطی عم عرض با تحلیل ریسک پذیری جوامع انسانی از این مخاطرات گرچه ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن در اغلب پژوهشهای مقدم در خصوص پهنه بندی خطر، تنها بخش مربوط به شناسایی مخاطره مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل ریسک پذیری جوامع انسانی و فراهم آوردن بستر اطلاعاتی برای تعدیل آن مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش مخاطرات لغزشی در ناحیه مرزن آباد از بخش مرکزی البرز بر پایه اطلاعات سنجش از دوری، میدانی وبررسیهای متقدم مورد شناخت قرار گرفته و اطلاعات رقومی در قالب روش پهنه بندیلغزشی ارزش "اطلاعات" توسطمحیط نرم افزاری GIS جهت تهیه نقشه پهنهبندی مخاطرات لغزشی تحلیل و آنالیز شده است. نقشه حاصل در مقیاس 1:20000 محدوده ناحیه را در 5 پهنهخیلی پر خطر، پر خطر، متوسط، کم خطر و خیلی کم خطر تقسیم نموده است (با توجه به شرایط محیطی ناحیه هیچ پهنه ای فاقد خطر معرفی نشده است) یافته های حاصل از پهنه بندی مخاطره لغزش درناحیه با داده های محیط انسانی هم نهاده شده و تا تحلیل ریسک پذیری صورت گیرد. بر پایه این تحلیل قریب به 8 درصد از جمعیت 45 هزار نفری ناحیه در قالب 20 سکونتگاه به سبب وقوع در ناحیه پر خطر و حیلی پر خطر لغزشی از ریسک و خطر پذیری بسیار بالای در برابر حوادث ناشی از لغزش لایه برخوردارند. این محدوده بیش از 39 درصد از کل مساحت ناحیه مورد بررسی را شامل می شود. همچنین بیش از 52 درصد جمعیت در قالب 79 سکونتگاه (95، 59%) در پهنه لغزشی با خطر متوسط استقرار دارند. تنها 40 درصد جمعیت و قریب به 25 درصد سکونتگاه هایناحیه به سبب وقوع در پهنه های لغزشی کم خطر تا خیلی کم خطر از ریسک و خطر پذیری اندکی برخوردار میباشند.