سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمانه صاحبیان – کارشناسی ارشددانشگاه فردوسی مشهد
جلیل وحدتی خاکی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیده اکرم هاشمی نژاد – کارشناسی ارشد
سیدمجتبی زبرجد – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله اثر حضور ذرات مسبر خواصحرارتی پلی اتیلن با چگالی متوسط بررسی شده است. بهمنظور تولید کامپوزیت مس.پلی اتیلن از مقادیر مسبا درصد حجمی3-0 استفاده شد و فر ایند قالبگیری فشاری برای تولید فیلم های کامپوزیتی انتخاب گردید. آنالیز حرارتی ماده توسط دستگاه DSC انجام شد. نتایج آنالیز حرارتی نشان داد که ذرات مساثر قابل توجهی روی رفتار بلورینگی زمینه پلی اتیلندارند. به صورتی که درجه بلو رینگی پلی اتیلن در همه نمونه های کامپوزیتی ، در مقایسه با پلیمر خالص کاهشمییابد. اما نقطه ذوب کامپوزیت با افزایشذرات مسبه زمینه پلی اتیلن تغییر چندانی نداشتهاست. همچنین اثر افزایشذرات مسبر روی ظرفیت گرمایی ویژه و گرمای محسوسپلی اتیلن خالص مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی نشان داد که تغییرات ظرفیتگرمایی وی ژه و گرمایمحسوسسیستم هم نسبتبه تغییرات بلورینگی زمینه پلیمر حساسمی باشد.