سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین منصوری – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی؛ دانشگاه بوعلی سینا، همدان
غلامرضا خانلری – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی؛ دانشگاه بوعلی سینا، همدان
ملیحه قدیری – کارشناس ارشد پترولوژی؛ دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است با شناسایی کانیهای رسی به روش XRD ثر آنها بر میزان تورم سنگهای منطقه بررسی گردد. به علت نزدیک بودن خواص سنگهای ساختگاه سد چنگوله با خاکهای سخت، برای تخمین میزان تورم آنها از آزمونهای مطرح شده برای خاک استفاده شده است. با توجه به نتایج تخمینی بدست آمده از آزمونهای تورم خاک برای سنگهای منطقه و مقایسه آنها با نتایج مستقیم حاصل از آزمونهای سنگ، ارتباط نسبتاً خوبی بین این دو مقدار بدست آمده است.