سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان صفری – کرج،پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک،گروه فناوری، آزمایشگاه ب
سعید حصارکی – کرج،پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک،گروه فناوری، آزمایشگاه ب
محمدعلی شکرگذار – تهران، انستیتو پاستور ایران، بانک سلولی

چکیده:

سرامیکهای کلسیم فسفاتی مانند هیدروکسی آپاتیت و تری کلسیم فسفات مواد زیست سازگارو هدایت کننده سلولهای استخوانی هستند که به طور وسیع برای بازسازی آسیبهای ایجاد شده در بافت سخت بکار می روند.اما محدودیت اصلی آنها،استحکام مکانیکی کم و چقرمگی پایین می باشد.در این تحقیق پودر بتا تری کلسیم فسفات به روش واکنش حالت جامد تهیه و کامپوزیت حاصل از آن با شیشه بیواکتیو سیستم Sio(2),CaO,P(2)O(5),MgO (به میزان 10% وزنی) که در دو دمای 1100 و 1200 ساخته شده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. قطعات تهیه شده از β-TCP نیز به عنوان نمونه کنترل تهیه و خواص آن با خواص کامپوزیت مذکور مقایسه گردید. نتایج XRD نشان داد که تری کلسیم فسفات در دمای 1100 درجه از نوع β است اما در دمای 1200 درجه مقدار فاز α نیز در زمینه مشاهده می شود. افزودن فاز شیشه به ترکیب، به ترکیب، به جز تبلور جزیی شیه، تغییر محسوسی در الگوی پراش کامپوزیت در مقایسه با نمونه کنترل ایجاد نکرد. نا همگونی در ریز ساختار کامپوزیت سینتر شده در 1100 درجه و رشد دانه ها همراه با ایجاد توده هایی از مخلوط کلسیم فسفات و فاز شیشه- سرامیک در زمینه ای متخلخل در ریز ساختار کامپوزیت سینتر شده در 1200 درجه سانتی گراد توسط SEM مشاهده شد. نتایج نشان داد که دمای 1100 درجه برای سینتر نمونه ها مناسب نیست چرا که استحکام خمشی نمونه های حاوی شیشه سینتر شده در این دما نسبت به تری کلسیم فسفات خالص کاهش می یابد. اما وقتی نمونه ها در 1200 درجه سانتی گراد سینتر شدند استحکام و سختی نمونه های حاوی شیشه نسبت به تری کلسیم فسفات افزایش یافت ضمن اینکه انقباض نیز تا حد قابل توجهی افزایش یافت.