سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اطهره دادگری نژاد – عضو هیات علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه بقایی – عضو هیات علمی بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق خوردگی آلوم ینیوم در ا سید کلریدریک 1M) و تاثیر ممانعت کنندگی یک ماده سنتزی جدید برای جلوگیری از خوردگی آن به روشهای الکترو شیمیائی پلاریزاسیون وac امپدانس و همچنین روش کاهش وزن مورد مطالعه قرار گرفت . پارامترهای بدست آمده از آزمایشات نشان داد که این ممانعت کننده به صورت کاتدی و آ ندی عمل نموده و افزایش غلظت ممانعت کننده باعث افزایش حفاظت می شود. غلظت بهینه ممانعت کننده تعیین و آنالیز سطح نمونه ها بعد از پلاریزاسیون با SEM انجام شد و همچنین مشخص گردید که جذب ممانعت کننده بر رو ی سطح آلومینیوم از ایزو ترم لانگمیر پیروی می کند.