سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین میرزایی مقدم – کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده
تیمور توکلی هشجین – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ک
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ک
احمد رجایی – دانشجوی دکترای گروه صنایع غذایی، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده کشاورزی

چکیده:

به منظور کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات در هنگام عملیات برداشت و پس از برداشت و نیز برای اینکه بتوان ماشین های جدیدی را برای فرآیند های صنعتی مختلف، با مشخصات کیفی اصلاح شده ای طراحی کرد، لازم است که خواص مختلف آنها مورد بررسی قرار گیرد و در این میان شناخت خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در تحقیق حاضر با استفاده از دستگاه آزمون مواد و انجام آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی 6 و 12 هفته)، اندازه میوه(کوچک و بزرگ) و رقم محصول (هیوارد و مانتی ) بر دو ، اثر فاکتورهای مستقل زمان انبارداری( 0 خصوصیت مکانیکی(درجه کشسانی و درصد پسماند) میوه کیوی و همچنین اثر اندازه و رقم محصول بر سه خ صوصیت فیزیکی(قطر میانگین هندسی، درجه کرویت و جرم مخصوص حقیقی) آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو رقم با افزایش زمان انبارداری میزان درجه کشسانی کاهش و درصد پسماند افزایش می یابد. در هفته های ابتدایی با افزایش اندازه میوه در هر یک از ارقام، درصد پسماند کاهش یافته و پس از اتمام 12 هفته انبارداری، بین میو ه های کوچک و بزرگ اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود. با بررسی خواص فیزیکی میوه ها، نتایج نشان داد که از لحاظ جرم مخصوص حقیقی 1/034 )g/cm3 بین ارقام و اندازه های مختلف اختلاف معنی داری در سطح0/05 وجود وجود ندارد و از لحاظ قطر میانگین هندسی، نمونه هیوارد بزرگ و مانتی کوچک به ترتیب دارای بیشترین54/18 میلیمت ر) و کمترین میزان36/75 میلیمترمیلیمت ر) می باشن د. از لحاظ درجه کرویت، میوه های رقم هیوارد نسبت به مانتی کرویت بیشتری دارند هیوارد کوچک با میزان 0/86 و مانتی بزرگ با میزان و 0/71به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درجه کرویت می باشن د. در هر دو رقم با افزایش اندازه میوه، میزان درجه کرویت کاهش می یابد و میوه ها کشیده تر می شود. تفاوت در خواص اندازه گیری شده برای ارقام و انداز ههای مختلف، بیانگرمتفاوت بودن شکل ظاهری و ویژگیهای مکانیکی میوه ها می باشد. لذا این اطلاعات در طراحی دستگاه هایی که به نحوی با شکل ظاهری و خاصیت کشسانی میو هها سر و کار دارند، از قبیل درج هبندی، جداسازی، جابجایی و بسته بندی میو ه ها مفید می باشد