سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد رضا علایی – بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محسن وفایی سفتی – بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سید علی موسوی دهقانی – پژوهشکده اکتشاف، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران
سمانه سروش – بخش مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

آگاهی و دانش به کار گرفتن معادلات حالت مناسب، همواره یکی از مسائل مهم در طراحی تجهیزات و بررسی رفتار مخازن هیدروکربوری بوده است . انتخاب معادله حالت مناسب موجب بهبود تخمین های طراحی و درنتیجه کاستن از هزینه های برخورد با م وارد غیر مترقبه و پیش بینی نشده می باشد . در سالهای اخیر، با حفاری های عمیق تر، تعداد میادین مخزنی کشف شده در شرایط دما و فشار بالا زیاد شده است . بنابراین، باید اعتبار دقت معادلات حالت در این شرایط دمایی و فشار بالا، مورد بررسی قرار گیرد . در این مطالعه برای بررسی کارایی معادلات حالت در دما وفشار بالا، چند معادله پر کاربرد و نیز چندین معادله از انوع مختلف، از جمله: معادلات واندروالسی Peng- ،Soave-Redlich-Kowng(SRK)Robinson(PR) و معادلات بهبود یافته RK و PR توسط تو و همکارانش (Twu et. al.) یک معادله از نوع حالا ت ، متن Lee-Kesler-Plocker(LKP) و یک معادله ویریالی Benedict-Web-Rubin-Starling(BWRS) انتخاب شد. در این بررسی، دقت معادلات برای اجزاء خالص عمده تشکیل دهنده گاز طبیعی از فشار 40 بار به بالا، سه نمونه گاز سنتز بررسی شده است.