سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

وحید چیت ساز – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
فیض الله رهنما – کارشناس ارشد آبخیزداری مدیریت آبخیزداری اصفهان
کورش شیرانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

این مقاله به بررسی این موضوع در تهیه نقشه های فرسایش خاک در کنار استفاده از تواناییهای GIS میپردازد . در این خصوص طرحها و پروژههای تحقیقاتی و مطالعاتی زیادی انجام گرفته از جمله پروژه ای تحت عنوان " طرح ملی تهیه نقشه سیمای فرسایش در قسمتی از استان اصفهان " در سال 1375 توسط مدیریت آبخیزداری اصفهان انجام گردیده ] [ 3 ، رهنما (1385) به بررسی دقت و سرعت تهیه نقشه های فرسایش خاک منطقه دستکن اصفهان با استفاده از تصاویر ماهوارهای + ETM و Aster پرداخته، رئوفی ) 1380) کارآئی روش های پردازش رقومی تصاویر
ماهواره ای لندست و کاسموس را به منظور تهیة نقشة فرسایش و شناسائی فرسایش خاک بررسی کرده ] [ 4 ، تحقیقی توسط ایرانمنش (1383) با هدف تعیین مناسب ترین روش پردازش تصاویر ماهواره ای با حداکثر وضوح بینی و استخراج تغییرات پهنه و رشد طولی خندق ها، با استفاده از روشهای بارزسازی مکانی، ادغام و آنالیز مولفههای اصلی انجام گرفته ] [ 1 و نجابت ) (1379 تحقیقی را با استفاده از روش های پردازش تصویر TM انجام و به بررسی و شناسائی فرسایش سطحی ، شیاری، خندقی و فرسایش کناره ای پرداخته استگارلند (1982) از عکس های
هوائی مادون قرمز سیاه و سفید و عکس های هوائی پانکروماتیک با مقیاس 1 :20/000 به منظور شناسائی عوارض فرسایشی خطی مثل گالی ها استفاده کرده ، بوکو و والنزوئلا(1988)با استفاده از تصاویر GIS و TM و Spot فرسایش خندقی منطقه مکزیکو را بررسی کرده ] [ 6 و دیوایودی و همکاران (1997) نیز با هدف ارزیابی قابلیت داده های MSS و TM برای نقشه برداری، ارزیابی اثر مقیاس تصویر در تشخیص اراضی فرسایش یافته و در نهایت بررسی گسترش و وسعت اراضی فرسایش یافته از داده های TM ، MSS و IRS-1A استفاده کرده است