سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شیرزاد روحی – دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – سازمان
امیرمسعود ابوالقاسم – دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – سازمان
یحیی جمور – دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – سازمان
محمدرضا خداکرمی – دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – سازمان

چکیده:

یکی از راههای اندازه گیری تغییرات موقعیت نقاط پوسته زمین و بررسی رفتار ژئودینامیکی آن ایجاد شبکه دائم GPS است. با بکارگیری روش های سرشکنی پارامتریک کمترین مربعات خطی، آنالیز طیفی کمترین مربعات و برآورد ماکزیمماحتمال در پردازش سری های زمانی تغییرات خطی، پریودیک، نوع و دامنه نویز موجود در سری های زمانی به دست میآید. پس از آنالیز، نرخ تغییر موقعیت ایستگاه ها و حرکتهای سالیانه و نیم ساله به عنوان حرکتهای پریودیکعمده در سری های زمانی شناسایی شده و پارامترهای آنها نیز برآوردشدند. همچنین پس از انجام آنالیز نویز بر روی سری های زمانی مشخص شد که برای رسیدن به نتایج واقعی در بحث تغییر شکل آنالیز نویز سری های زمانی لازم بوده و مقدار Noise Whiteو Flicker Noise در مولفه ارتفاعی برای تمامی ایستگاه ها بیشتر از مقدار آن در مولفه های مسطحاتی می باشد. بدون آنالیز نویز خطاهای برآورد شده برای سرعت ایستگاه ها تا حدود 8 برابر نادیده گرفته میشود. بر اساس معیارهای اسکالر تغییر شکل برآورد شده ، میزان اتساع در قسمت غربی ایران دارای کمترین مقدار بوده که به سمت شمال غربی افزایش می یابد و مقدار آن در شمال شرقی ایران همانند منطقه غرب می باشد. اتساع در البرز مرکزی بیشتر از منطقه غربی ایران و کمترین از منطقه شمال شرق ایران می باشد. برش در منطقه تهران بیشترین مقدار را دارا می باشد، این میزان در قسمت غرب و شمال غربی ایران تقریبا یکسان و دارای کمترین مقدار است. دراطراف مشهد نیز میزان برش مانند منطقه غرب می باشد. در اطراف مشهد دورانهای صلبساعت گرد میباشد. این دورانها در غرب ایران نیز ساعتگرد بوده ولی در شمال غربی پاد ساعتگرد می باشند، البرز مرکزی دورانهای ساعتگرد و پاد ساعتگرد را دارد و بدون در نظر گرفتن علامت، مقادیر دوران بیشتر از دو منطقه دیگر می باشد.