سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فاطمه مالچی – دانشجوی کارشناسی ارشد.گروه حسابداری واحد علوم و تحقیقات خوزستان-دانشگاه آزاد اسلامی،خوزستان – ایران
محمد تمیمی – استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول-
سیدعلی واعظ – استادیارگروه حسابداری،دانشگاه شهید چمران-خوزستان- ایران

چکیده:
حساسیت و اهمیت مسئله ی تقسیم سود برای مدیران و معامله گران، محرک و انگیزه ای برای انجام پژوهش های زیاد درباره ی آن گردیده است. بدین منظور فرضیه تاثیر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 الی 1390 می باشد. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذفی استفاده شده است که در نهایت92 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها و آزمون ها در کل حاکی از تایید فرضیه ی تحقیق، بـوده است. نتایج فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه منفی و معنادار بین اهرم مالی و نسبت سود تقسیمی می باشد.