سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمد قلی زاده – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول
محمدباقر گرجی – استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده:
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان پرداخته شده است. در این راستا توانمندسازی روانشناختی بر مبنای الگوی اسپریتزر و کارآفرینی سازمانی برمبنای الگوی لئونیداس واسیلیس مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مدیریت درمان استان گلستان )به طور موردی بیمارستان حکیم جرجانی شهرستان گرگان و بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان گنبد کاووس( به تعداد ۹۵۰ نفر می باشند.با توجه به اینکهحجم جامعه ۹۵۰ نفراست، حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ۲۷۴ نفر می باشد، اما چون همیشه این احتمال وجوددارد که نمونه ها به پرسش ها پاسخ ندهندو یا اینکه بعضی ازپرسشنامه ها برگشت داده نشود، حجم نمونه را ۲۰ درصد بیش تر می گیریم. تعداد پرسش نامه های توزیع شده ۴۰۰ عدد بوده و میزان پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارکنان ۳۰۰ عدد می باشد، بنابراین مبنای نمونه تعداد ۳۰۰ نفردر نظرگرفته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات در خصوص نگرش کارکنان نسبت توانمندسازی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی از دو پرسشنامه استفاده گردید که برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ )پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی ۸۴۱٪ وپرسشنامه کارآفرینی سازمانی ۸۷۵٪ و برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصد و رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد:بین تاثیرداشتن درشغل و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد.۲ بین استقلال درشغل و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد.۳-بین شایستگی درشغل و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد.۴-بین معنا داشتن شغل و کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد. و همچنین در مورد فرضیه اصلی این نتیجه بدست آمد که بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان رابطه معنی داری وجود دارد.