سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
سمیه مدن حقیقی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران (ساوه)
سعید امیدوار – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:
هدف اصلی از انجام تحقیق بررسی رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و خطای پیش بینی سود مدیریت می باشد.تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. در راستای این هدف قلمرو مکانی این تحقیق، کلیهشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ تشکیلشده است. بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق ۸۸ شرکت بورسی انتخاب گردیده است. در این پژوهش،حسابداری محافظه کارانه به عنوان متغیر مستقل و خطای پیش بینی سود مدیریت شرکتها به عنوان متغیروابسته تعیینشده است. همچنین از سه متغیر کنترلی بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و لگاریتم طبیعی فروش استفادهگردیده است. برای تحلیل داده ها نیز از رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بین حسابداری محافظه کارانهو خطای پیش بینی سود مدیریت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد تحلیلگران و سرمایه گذاران هنگام تجزیه و تحلیل صورت های مالی به متغیر محدودکننده محافظه کاری توجه بیشتری نمایند.