سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فاطمه هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز،دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،اهواز،ایران
سحر صفرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،دکترای روانشناسی عمومی ،استادیار گروه روانشناسی ،ایران

چکیده:
هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی وتفکر خودکشی با کیفیت زندگی در بین زنان شهرستانماشهر بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زنان شهرستان ماهشهر در سال ۱۳۹۳ می باشند.نمونه این تحقیقمشتمل بر ۱۵۰ نفر بود که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شد و ابزارهای پژوهشعبارت بودند از: پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور ، پرسشنامه اندیشه خودکشی بک و استیر و مقیاس کیفیتزندگی واروشربون ،تحلیل آماری استفاده شده عبارت بود از: ضریب همبستگی پیرسون ،نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشانداد که بین سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا و تفکر خودکشی با کیفیت زندگی زنان رابطه معنی دار نبودهاست و بین سبک دلبستگی ایمن با کیفیت زندگی زنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.