سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالزهرا نعامی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالکاظم نیسی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
اذین تقی پور – کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر طراحی، تدوین و برازش الگویی ساختاری از روابط علی بین فرهنگ سازمانی (کارتیمی، جو اخلاقی، جریان اطلاعات، مشارکت، سرپرستی و جلسات) با اشتیاق شغلی(جذب ، نیرومندی و وقف خود) انگیزش شغلی و رفتار های نوآورانه (ارائه ایده های نو و پیاده سازی) با میانجی گری توانمندسازی روانشناختی ( خودمختاری، شایستگی ، معناداری، و اثرگذاری) بود.