سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تعداد صفحات: ۳۶
نویسنده(ها):
سیده غزاله باقری سلیمی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آیت الله آملی
یحیی کامیابی – استاد یار حسابداری ،گروه حسابداری دانشگاه مازندارن

چکیده:
در این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و هم زمانی قیمت سهام پرداخته شد. قلمرو مکانیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲بوده است. هم زمانی قیمت سهام درجه ای از اطلاعات بازار و صنعت است که قیمت سهاممنعکس می شود و معیار سنجش آن، نسبت ریسک سیستماتیک، تقسیم بر ریسک غیر سیستماتیکاست. مالکیت مدیریتی، مالکیت شرکتی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت به عنوان متغیر مستقل و همزمانی قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقاتتوصیفی- همبستگی، بر اساس ماهیت داده ها، از نوع تحقیق کمی و بر اساس اهداف نیز از نوعتحقیق کاربردی بوده است. تعداد ۸۸ شرکت از ۳۹۹ شرکت بر اساس روش حذف سیستماتیک بهعنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتیو مالکیت شرکتی با هم زمانی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.