سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
عزت نظر عباسی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول

چکیده:
در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی کارکنان با کارآفرینی سازمانی)مطالعه موردی: بانک کشاورزی استانگلستان(پرداخته شده است. در این راستا هوش فرهنگی بر مبنای مدل ویلیام پرادو) ۶۰۰۲ ( و کارآفرینی سازمانی بر مبنای مدللئونیداس وواسیلیس) ۶۰۰۲ ( مورد بررسی قرار گرفته است، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان گلستان میباشدکه برابر با ۰۸۰ نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۱۹۱ نفر تعیین گردید.این تحقیق از نظرهدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ )پرسشنامه۰( و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده / ۰ و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی ۸۶۸ / هوش فرهنگی ۸۲۸است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی نظیر فراوانی و درصد و رسم جداول ونمودارها و در سطح آمار استنباطی ازآزمون نرمالیته و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و واریانس استفاده شده است .نتایجحاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد:بین هوش فرهنگی کارکنان با کارآفرینی سازمانی دربانک کشاورزی استان گلستان رابطه معنی داری وجوددارد