سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده راضیه جعفری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان همدا
علی اصغر سپاهی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در یال شرقی مجموعه پلوتونیک الوند گاهی در مجاورت گرانیتوئیدها، منطقه باریکی از سنگهای میگماتیتی وجود دارد که این میگماتیتها دارای تنوع ساختی قابل توجه بوده و از نظر منشأ نیز متنوعند. میگماتیتزایی عمدتاً در اثر دگرگونی ناحیهای و همزمان یا قبل از تزریق گرانیتهای نوع S اتفاق افتاده و سنگهای میگماتیتی متعاقباً متحمل دگرگونی مجاورتی شدهاند. ذوببخشی در منطقه قبل از تبدیل کامل آندالوزیت به سیلیمانیت صورت گرفته است. شواهد صحرایی و پتروگرافی در منطقه مورد مطالعه حاکی از ارتباط ژنتیک بین میگماتیتزایی با تشکیل گرانیتهای آناتکتیک است. زینوکریستهای رستیتی آناتکسیتها (مثل آندالوزیت، سیلیمانیت، کردیریت و گارنت) شبیه به مجموعههای پورفیروبلاستی میگماتیتها است. علیرغم کنتاکت واضح بین تودههای گرانیتی با میگماتیتها، مشاهدات صحرایی از قبیل نوع انکلاوها و زینوکریستها ، یک منشأ آناتکتیک (ذوببخشی) را برای مجموعه گرانیتی تأیید می کند.