سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
راضیه علی خانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و دانشجوی دکترای حسابدار
مهدی مران جوری – عضو مرکز پژوهشهای صنعتی آوند
سیدمحمد مشعشعی – کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش محافظه کاری بعنوان متغیر وابسته و تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده، برای انتخاب نمونه ۴۹ شرکت طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و تمرکز مالکیت در کلیه شرکتهای مورد مطالعه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. اما بین محافظه کاری حسابداری و مالکیت نهادی رابطه معنی داری وجود ندارد.