سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
نرجس رزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی
محمدرضا صفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی- گرایش مالی
عباس طالب بیدختی – دکترای مدیریت مالی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

چکیده:
با توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارایی، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل مؤثر بران اهمیت دارد. در این تحقیق تأثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی از جمله (تمرکز مالکیت، میزان سهامداران نهادی) بر نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار شیراز مورد آزمون قرار گرفت. در پژوهش حاضر از مدل آمیود به عنوان معیار نقد شوندگی سهام استفاده و به منظر تفکیک آثار کارکردی گوناگون مالکان نهادی بر نقدشوندگی سهام از دو معیار میزان مالکیت و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۹ شرکت پذیرفته شده در بورس از بین جامعه آماری در طی دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۹ انتخاب گردید که برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنی دار و بین تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام رابطه منفی معنی داری وجود دارد.