سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین تبیانیان – دستیار علمی دانشگاه پیام نورمهدیشهر
حسین علی ایلکا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
محمود نیکزادزیدی – دانشجوی دکتری حسابداری و حسابرسی

چکیده:

توانمندسازی روانشناختی به معنای اعطای قدرت مسئولیت و اختیارات بیشتر به کارکنان و مدیران جهت تصمیم گیری و کنترل بیشتر برمشاغلشان است به لحاظ نظری به نظر می رسد توانمندسازی می تواند پیامدهایی را بهدنبال داشتهب اشد از جمله این پیامدها میتواند رضایت شغلی بیشتر و تعهد سازمانی بهتر در کارکنان باشد براین اساس هدف اصلی و پرسش اصلی مورد بررسی دراین پژوهش شناسایی رابطه توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی و تعهدسازمانی درنمونه ای از دبیران شاغل در آموزش و پرورش شهرستان اراک بوده است روش تحقیق مورد استفاده دراین تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی مدل معادلات ساختاری بوده است جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران متوسطه شهر اراک هستند که برابر با ۱۷۵۳ ۱۰۱۷ نفر زن و ۷۳۶ مرد می باشند که با روش نمونه گیری طبقه ای یا نسبی۹۰ نفر معلم زن و ۶۵ نفر معلم مرد از میان جامعه آماری به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید دراین پژوهش جهت آزمون فرضیات از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای تبیین مدل تحقیق و سازه های آن از روش معادلات ساختاری و نرم افزارLISREL 8.5 استفاده شد.