سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۲۹
نویسنده(ها):
غلامعباس شکاری – استادیار، دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مسعود منشی زاده نائین – مربی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
ملیحه گلچین – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده:
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و امنیت شغلی کارکنان اداره پست مشهد به روش توصیفی – همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره پست مشهد ۹۳۴ نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب تعداد ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه شامل پرسشنامه استاندارد توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر- میشرا (۰/۸۸۳=α) و پرسشنامه امنیت شغلی بافرانی (۰/۹۱۵=α) بود. روایی آنها نیز توسط اساتید تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss,lisrel و برای بررسی همبستگی بین متغیرها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین توانمندسازی روانشناختی و امنیت شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین در بین ابعاد توانمندسازی به ترتیب اولویت بین احساس موثربودن، اعتماد، استقلال، معنی داربودن، شایستگی با امنیت شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی (متغیر مستقل) به ترتیب احساس شایستگی و اعتماد دارای بیشترین و کمترین میانگین و در بین ابعاد امنیت شغلی (متغیر وابسته) به ترتیب خلاقیت و خشنودی مادی دارای بیشترین و کمترین میانگین بودند.