سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سادات فیض نیا – استاد دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران
علی سلاجقه – استاد دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
علی فضل الهی آقاملکی – کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

فرآیندهای های فرسایش خاک وابستگی زیادی به خصوصیات فیزیکی خاک دارند و در بسیاری از مطالعات رابطه قوی بین خصوصیات و شاخصهای فیزیکی خاک و میزان فرسایش و فرسایش پذیری خاک مشاهده شده استدوکر و همکاران (2001) بیان کردند که مقدار هدر رفت خاک شدیداً با میزان ماسه خیلی ریز و همچنین میزان ماسه خیلی ریز و سیلت همبستگی دارد . نتایج پریسو و همکاران (2003) نشان داد که ماسه خیلی ریز و سیلت نقش عمده ای در تغییرات میزان فرسایش و هدر رفت خاک دارند . پادگانه های آبرفتی سطوح با شیب کم هستند که به موازات محور دره رودخانه و در سطوح بالاتر از بستر کنونی رودخانه تشکیل می شوند .