سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
کبری حیدرزادی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، ایلام، ایران
رحمت اله محمدی پور – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، ایلام، ایران

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین خطای سود پیش بینی شده و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .بدین منظور ۲ فرضیه فرعی ارائه شده است. فرضیههای مزبور وجود روابط معنادار بین خطای پیش بینی سود و عملکرد مالی با اتکا به دو شاخص نسبت کیو توبین و نسبت کیو چانگ را بررسی و آزمون کردهاند. در این آزمون تاثیر متغیرهای کنترلی مانند اندازه شرکت، ارتباطاتشرکت، مدیریت شرکت و دیگر متغیرها خنثی درنظر گرفته شده است .برای آزمون فرضیهها، تعداد ۱۱۱ شرکت در طی سالهای ۱۸۳۱ تا ۱۸۳۱ از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به ویژگیهای مطرح شده در پژوهش انتخاب شدند. متغیرهای پژوهش با استفاده از روش دادههای تابلویی اثرات تصادفی تجزیه و تحلیل شده است. عملیات آماری شامل همبستگی پیرسون، اسپیرمن، آزمون tو آماره F میباشند که با استفاده از نرم افزارآماریEviews تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه معنادار بین دو عامل خطای پیش بینی سود و عملکرد مالی میباشد