سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
فروغ رشیدی پور – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فرج اله رحیمی – استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت لبنیات پگاه خوزستان می پردازد. بدین منظور، پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل مفهومی پژوهش بر اساس پیشینه تحقیق مطرح گردید. فرضیه های پژوهش نیز بر اساس مدل پیشنهاد شده برای ارزیابی چگونگی رابطه رهبری تحول آفرین و توانمندسازی روانشناختی و تعهد کارکنان ارائه شدند. جامعه آماری این پژوهش را ۲۵۰ نفر از کارکنان شرکت لبنیات پگاه خوزستان تشکیل می دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد ۱۵۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه چند عاملی رهبری (رهبری تحول آفرین) و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی و پرسشنامه تعهد سازمانی استفاده شده است. در کل، ۱۸۰ پرسشنامه توزیع شد و ۱۵۰ پرسشنامه معتبر از پاسخ دهندگان جمع آوری گردید. روش تحقیق حاضر، توصیفی همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل صورت گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. هم چنین، یافته ها نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و توانمندسازی، توانمندسازی و تعهد سازمانی و همین طور رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، نتایج جانبی تحقیق نشان داد که بعد انگیزش الهام بخش از ابعاد رهبری تحول آفرین بیشترین رابطه را با توانمندسازی روانشناختی و تعهد کارکنان دارد.