سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدحسن قلی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه گیلان- مدیریت-دانشگاه گیلان-رشت- ایران
معصومه قاسمی شمس – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- دانشگاه گیلان-رشت- ایران
مهدی مشکی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رشت-حسابداری – رشت- ایران

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین انواع مالکیت نهادی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی است. در این تحقیق اطلاعات مالی ۷۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ بررسی شده است ( ۵۳۲ شرکت- سال). برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. در این تحقیق برای اندازه گیری تاثیر انواع مالکیت نهادی،آن را به بلند EVIEWS استفاده شد. در این تحقیق برای اندازه گیری تاثیر انواع مالکیت نهادی،آن را به بلند مدت(فعال) و کوتاه مدت(منفعل) تقسیم نمودیم. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین انواع مالیکت نهادی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی رابطه معنی داری وجود ندارد.