سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
الهام ناطق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد مشهد
هادی مکی زاده – کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
محمد اختری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نورواحد

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنانی در معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر استفاده شده است. بدین منظور سه فرضیه آورده شده که متغییر مستقل فرضیه ها را سه بعد ساختار سازمانی یعنی، پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و متغیر وابسته را توانمندسازی تشکیل می دهند. این پژوهش از لحاظ اهداف پژوهشی، کاربردی و با شیوه توصیفی – همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کل افراد شاغل در کارکنان شهرداری مشهد می باشد که تعداد آنها ۳۷۶ می باشد و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۹۱ به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای بررسی توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج این آزمون با سطح معناداری بیشتر از ۰/۰۵ حاکی از وجود توزیع نرمال بین داده ها می باشد. همچنینی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه بین ساختار سازمانی و توانمندسازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این است که با اطمینان ۰/۹۵ بین ساختار سازمانی و توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد و نیز میان تمامی مولفه های ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) با توانمندسازی رابطه معناداری یافت شد.