سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
حمیدرضا تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
حسینعلی بهرام زاده – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:
در طی سالهای اخیر برنامه های کیفیت زندگی کارى نقش اساسی و مهمی در افزایش بهره وری نیروی انسانی و در نتیجه کارایی و اثربخشی سازمانها بر عهده داشته است .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهبودعملکرد کارکنان در شعب بانک کشاورزی استان گلستان انجام گرفت.این پژوهش،از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات،توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی است.روش اجرای پژوهش به صورت پیمایشی بوده وابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد.دراین پژوهش متغیرکیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون ( ۱۹۷۵ ) ومتغیربهبود عملکرد کارکنان بر اساس مدل آچیو مربوط به هرسی و گلداسمیت ( ۱۹۸۰ )مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.جامعه آماری پژوهش شامل ۴۴۰ نفر( کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان گلستان) بوده که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ایبرابر ۲۰۵ نفر بدست آمد .روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تصادفی ساده است.به منظور روایی پرسشنامه ها از رواییمحتوایی و برای پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .برای آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت سپس از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارSPSSاستفاده گردید .نتایج نشان می دهد که رابطه مستقیم بین کیفیت زندگی کاری ومولفه های آن شامل پرداخت منصفانه و کافی ، محیط کار ایمن و بهداشتی،تامین فرصت رشد و امنیت، وابستگی اجتماعی زندگی شغلی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی، تامین فرصت های بلاواسطه با بهبود عملکرد کارکنان وجود دارد