سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
حمیدرضا رضایی کلید بری – عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علی خوشحال کلویر – دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور رشت
مریم درای – دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی رشت
سودا درای – دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی رشت

چکیده:
توانمندسازی کارکنان و نقش آن در یادگیری بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین هدفپژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در شعب بانک ملی استان گیلانمی باشد. در این تحقیق برای گردآوری داده ها از مطالعه میدانی (از طریق پرسشنامه) استفاده می شود. جامعه یآماری پژوهش حاضر را شعب بانک ملی در استان گیلان ،که ۸۹ شعبه می باشند تشکیل می دهند، که بااستفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ۷۲ شعبه تعیین شد. ،به هریک از شعب ۴ پرسشنامه ودر مجموع ۲۸۸پرسشنامه به روش تصافی ساده، توزیع شد و تعداد ۲۷۳ پرسشنامه از این تعداد عودت داده شد. اطلاعات بدستآمده با انجام محاسبات آماری توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنادار بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی شعببانک ملی استان گیلان است. همچنین در میان مولفه های توانمندسازی، احساس اعتماد داشتن با ضریب همبستگی ۰/۵۷۹، احساس معنی دار بودن با ضریب همبستگی ۰/۴۵۱، احساس موثر بودن با ضریب همبستگی ۰/۴۶۳ و احساس شایستگی با ضریب همبستگی ۰/۲۶۹ به ترتیب بیشترین همبستگی را با یادگیری سازمانی داشته اند و بین احساس خود تعیینی و یادگیری سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیلرگرسیون حاکی از آن است که متغیر های اعتماد داشتن، معنی دار بودن و موثر بودن بهترین پیش بینی کنندههای میزان یادگیری سازمانی شعب بانک ملی استان گیلان محسوب می شوند.