سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ربانه روغنی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی- دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه صنعت
سعید سلطانی – دانشیار علوم و مهندسی آبخیزداری- دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

خشکسالی از جمله پدیدههای اقلیمی است که بر جوامع انسانی و اکوسیستمهای طبیعی خسارات جبران ناپذیری وارد مینماید. شناخت عوامل مؤثر بر خشکسالی در پیشبینی اقلیمی و در نتیجه کاهش خسارات آن اهمیت ویژهای دارد. پدیده انسو از جمله عوامل مؤثر بر بارش و خشکسالی در مناطق مختلف جهان است. در این مطالعه ارتباط خشکسالی و این پدیده در استان اصفهان بررسی شده است. بدین منظور از شاخصهای 3SPI، 6و12 ماه جهت بیان شدت خشکسالی و شاخص SOI ماهانه جهت بیان کمی پدیده انسو استفاده شد. ارتباط این دو شاخص، بااستفاده از روش همبستگی پیرسون و نرم افزارSPSSتعیین گردید. به طور کلی انسو بر بارش بخش غربی استان تأثیر قویتری داشته است. در این منطقه، ضرایب همبستگی SPIهای سه ماهه منتهی به ماه نوامبر و دسامبر باSOI تابستان (جولای تا سپتامبر) منفی و معنیدار بوده است. در موردSPI های 3 ، 6 و 12 ماهه منتهی به ماه مارس، اوریل و می نیز با SOI ماه فوریه همبستگی منفی و معنیداری وجود داشته است