سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
زهرا طاهری – دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ایران
روح اله قیطاسی – عضوهیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه ایلام، ایران
یونس وکیل الرعایا – عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران

چکیده:
پیش بینی سودتوسط مدیریت از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر اشخاص به شمار می رود. از سوی دیگر حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می رود بر بربهبود کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکتها از جمله اطلاعات مربوط به پیش بینی سود تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حامیت شرکتی (درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره، مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت حسابرسی) و دقت پیش بینی سود است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره خطی با استفاده از داده های ترکیبی به روش کمترین مجذورات تعمیم یافته استفاده گردید.