سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صمد امامقلی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کشاورز
حسام جهانی – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کشاور
رضا علاقه بند زاده – کارشناس سازمان آب و برق خوزستان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کشاور

چکیده:

مساله رسوب گذاری در مخازن سدها مشکلی است که بیشتر سدهای ساخته شده در جهان با آن مواجه می باشند. ولی این مشکل در ایران حائز اهمیت زیادی می باشد، چرا که به علت عدم انجام اقدامات مؤثر آبخیز داری در حد کافی باعث شده است،فرســایش از حوزه های آبریز ســدها از حد مجاز خیلی بیشتر باشد و همین امر معضل رسوب گذاری در مخازن سدها را تشدید می کند. بنابراین مدیریت پایایمخزن، ایجاب می‌نماید که حجم ذخیره مفید مخزن را که بوسیله انباشت رسوبات از دست می‌رود از طریق روشهای رسوبزدائی مانند روش رسوبشویی حفظ و بازیافت گردد. در این مقاله با استفاده از نتایج آزمایشگاهی بدست آمدهبا استفاده از سه نوع دانه بندی رسوب(درشت دانه، متوسط و ریز دانه) به نقش و تاثیر رسوبشویی تحت فشار در تخلیه رسوبات پرداخته شده است. نتایج آزمایشگاهی این تحقیق نشانمی دهد راندمان رسوبشویی تحت فشار برابر با یک درصد می باشد. به عبارت بهتر برای تخلیه یک مترمکعب رسوب لازم است 100 مترمکعب آب تخلیه گردد.