سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان مؤذن – کارشناس ارشد، مدیریت مطالعات رسوب سازمان آب و برق خوزستان، اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب،دانشگاه شهیدچمران
هوشنگ حسونی زاده – معاون مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، اه

چکیده:

لوله گردابی (Vortex tube) از جمله سازه های جدا کننده رسوب بستر میباشد که در ابتدای کانال انتقال احداث میگردد .این رسوبگیر به دلیل ابعاد کوچکتر و نصب راحت تر، اقتصادی تر میباشد و میتواند بطور دائم مورد بهره برداری قرار گیرد . طرح بهینه لوله گردابی مستلزم یافتن ابعادی است که بتواند راندمان تله اندازی را افزایش و کمترین تلفات آب را داشته باشد .در مطالعه حاضر با ساخت مدل آزمایشگاهی تلاش شده است تا تأثیر متغیرهایی چون قطر لوله و زاویه قرارگیری لوله، تحت شرایط هیدرولیکی مختلف بررسی شود . نتایج این پژوهش نشان می دهد که راندمان تله اندازی به عدد فرود جریال بستگی دارد، به طوریکه با افزایش عدد فرود ، ابتدا راندامان تله اندازی افزایش و سپس کاهش می یابد . بیشترین راندمان تله اندازی در محدوده ۰/۶ می باشد. میزان تلفات آب نیز با افزایش عدد فرود کاهش می یابد به طوریکه بیشترین میزان تلفات آب ۸/۵ درصد برای عدد فرود ۰/۲ و کترین آن ۴ درصد برای عدد فرود ۱/۰۹ بوده است. قدار تلفات آب برای عدد فرود ۰/۶ تا ۰/۸ حداکثر ۷ درصد می باشد.