سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، بخشمدیریت
علی شائمی برزکی – دانشیار گروه مدیریتدانشگاه اصفهان، بخشمدیریت)
رسول عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (تحول سازمانی) دانشگاه اصفهان

چکیده:

با توجه به اهمیت روز افزون دانش سازمانی و لزوم توجه مدیران به آن ، مطالعه حاضر به بررسی وضعیت رفتار تسهیم دانش در بین کارکنان بانک کشاورزی شهر شیراز می پردازد. رفتار تسهیم دانش دانش یکی از مهمترین ابعاد مدیریت دانش می باشد که می تواند سازمان را در کسب مزیت رقابتییاری رساند. به منظورسنجش این رفتار از یکی از معتبرترین مدل های پش بینی کننده رفتار به نام مدل رفتار برنامه ریزی شده استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانک کشاورزی در شهر شیراز می باشد که ۱۴۱ نفر از آن به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. شیوه جوع آوری داده ، پرسشنامه می باشد که روایی آن هم با استفاده از روایی صوری و هم تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفتند. برای سنجش پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های آموس Spss و (Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. در نهایت فرضیات تحقیق با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مورد تایید قرار گرفتند . همچنین شاخص های برازش مدل نیز در سطح قابل قبولی گزارش شدند