سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
مهرداد آقایی خفری – دانشیار مهندسی مواد

چکیده:

در این تحقیق رفتار تغییرشکل سیکلی (پاسخ تنش سیکلی) دما بالای آلیاژ15-5PH تحت خستگی کمچرخه بررسی شده است. تستهای خستگی بصورت محوری، تحت شرایط کرنش ثابت ( در محدوده 0.5-1.1% وبصورت کاملاً معکوس (R=-1 در دمای 300 درجه سانتیگراد انجام شدند. نتایج خستگی کمچرخه این آلیاژ بصورت منحنیهای هیستریسز تنش-کرنش سیکلی و پاسخ تنش سیکلی ارائه شده است. با توجه به نتایج، رفتار تغییرشکل سیکلی آلیاژ شامل سه مرحله: کارنرمی اولیه، کار سختی بعدی و در نهایت افت سریع بار، میباشد. از روی بحثهای صورت گرفته در این مقاله، رفتار کارنرمی آلیاز ناشی از فرآیندهای بازیابی نابجاییها و کارسختیآلیاژ ناشی از تشکیل نابجاییها و واکنش بین نابجاییها و نیز بین نابجاییها و رسوبات، پیشنهاد میشود. همچنین افت بار نهای ناشی از رشد ترک یا ترکهای تشکیل شده در سیکلهای قبلی میباشد