سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم دبیری – کارشناس کانی شناسی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و دانشجوی دکت
بهروز کریمی شهرکی – مدیر قسمت کانی شناسی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنیایران
مرجان محمدی نسب – کارشناس کانی شناسی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنیایران
میترا غفاری – کارشناس ارشد زمین شناسی(پترولوژی) – دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تعیین میزان پایداری ، تغییرات کانی شناسی و واکنشهای حرارتی کانیهای سرپانتین در تعیین مکانیسم فرورانش، ماگماتیسم و عمق صفحات فرورونده بسیار راهگشا خواهد بود. در طی فرایند فرورانش، واکنشهای حرارتی باعث آزاد شدن آب کانیهای سرپانتینی شده و نقش بسزایی را در فرایندهای ولکانیکی وابسته به فرورانش ایفا می کند. در این مطالعه رفتار حرارتی و تغییرات کانی شناختی کانی لیزاردیت( سرپانتین) مربوط به منطقه افیولیتی نیریز در محدوده های حرارتی متفاوت در شرایط اتمسفر توسط پراش پرتو XRD) X آنالیزهای DTA-TG مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشات نشان داد که لیزاردیت تا دمای C 550 پایدار بوده و واکنشهای آبزدایی Dehydration) آن در دمای 100 تا 150 درجه سانتیگراد و واکنشهای هیدورکسیل زدایی Dehydroxilation) آن در محدوده دمایی 550 تا 690 درجه سانتیگراد صورت می گیرد. در دمای C 600 الیوین (فورستریت) و در دمای c 700 پیروکسن ( انستاتیت) در نتیجه تجزیه لیزاردیت تشکیل می گردد. در بین واکنشهای دهیدراسیون و تبلور، آمورفی شدن در دمای C 600 بوقوع پیوسته و باعث تشکیل مقادیر اندکی آب و سیلیس آزاد می گردد.