سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد مهدی علی پور خشاب – دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه واحد گچساران
سیاوش عاشوری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز
عبدالمجید موحدی نیا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
سیستم های هیدروکربنی طبیعی درمخازن هیدروکربوری مخلوطی ازچندین ترکیب آلی هستند این تجمعات هیدرورکربنی معمولا به حالت های گازی مایع جامدویا مخلوط های گوناگونی ازاین حالت هستند سیالات هیدروکربنی شامل نفت و گازدرمحدوده دمایی با فاصله مناسب ازدمایی بحرانی مخلوط دارای شکلهای شناخته شده تغییر فازی دراثرافت فشار میب اشند که با اندازه گیری فشاراشباع و مایعات تجمعی و یا باقیمانده به روشهای کلاسیک فشاروحجم ودرجه حرارت قابل اندازه گیری و شناسایی بوده و خطوط اشباع درناحیه دوفازی به اندازه کافی ازهمدیگر فاصله میگیرند درمخازنی که دارای این نوع سیالات میباشند معادلات موازنه مواد به خوبی و با دقت زیاد قابل بکارگیری است زمانی که دمای مخزن درنزدیک نقطه بحرانی مخلوط قرارمیگیرد رفتارفازی سیال با روشهای معمول قابل پیش بینی نیست و همگرایی خطوط اشباع درآن نقطه تغییرات سریع فازی را درهردو ناحیه ایجادمی کند دراین مقاله سیالات یکی ازمخازن دارای شرایط نزدیک بحرانی مورد بررسی قرارگرفته است روشهای ازمایشگاهی مناسب برای مطالعه فشارحجم ودرجه حرارت سیالات نزدیک نقطه بحرانی توسعه داده شد و عدم کارایی مدلهای رایج برای پیش بینی رفتار فازی آنها نشان داده شده است نتایج بدست آمده دراین پژوهش باعث بهبود تولید مخزن شده است