سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک
سیدمجتبی رضوی – کارشناس ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

رفتار گردابه ها از طرق مختلف ی قابل بررس ی و آزمـا یش مـ ی باشـد . در ایـ ن مقاله رفتار و اثر متقابل گردابه ها بر یکدیگر با استفاده از روتورهـای شـناور در سیال، مورد بررسی قرار گرفته است . دستگاه ساخته شده متشکل از سـه قسمت اصلی استاتور سه فاز، محفظه استوانه ای سیال و روتورهـای شـناور می باشد . روتورهای شناور در واقع استوانه های توخالی کـوچکی از جـنس
آلومینیوم میباشند که بصورت عم ودی در سیال شـناور مـی شـوند . میـدان مغناطیسی استاتور به روتورهای شناور، گشتاور ونیروی افقی نوسانی اعمـال می کند و با عث حرکت روتور ها م ی شود . پس از شروع حرکت ، هر استوانه شبیه یک گردابه دو بعدی رفتار میکند . می تـوان بـه تعـداد مـورد نظـر از روتورهای شناور استفاده ک رده و اثر متقابل آنها بـر یکـدیگر و دیـواره ، و در
نهایت حرکت گردابه ها را مشاهده کرد . حرکت افقی گردابه ها فقط ناشـی از اثر متقابلشان بر یکدیگر و دیـواره مـی باشـد . تـصاو یری ازمـسیر حرکـت گردابه ها در مقاله آورده شده است