سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرزانه نادرپور – کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اصغر اصغریان جدی – استاد و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، صنعتی امیرکبیر
سعید آجلی – دانشجوی دکتری مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق ارتباط تغییرات خصوصیات ساختمانی پارچه های یک شانه حلقوی تاری، یعنی تعداد آندرلپ و تراکم بافت و چگونگی رفتار مکانیکی آنها شامل مدول الاستیسیته ، ضریب پواسون وافت تنش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش طول آندرلپ، ضریب پواسون و مدول اولیه و ثانویه افزایش می یابد. همچنین باافزایش تراکم، الاستیسیته عرضی و زمان استراحت کاهش می یابد، درحالی که افزایش تراکم هیچگونه ارتباطی با ضریب پواسون ندارد، باعث افزایش مدول اولیه و افزایش حدی مدول ثانویه می شود. درنهایت با تعریف نسبت مدول ثانویه به اولیه به عنوان شاخص بی بعد مکانیکی مشخص شد که با افزایش طول آندرلپ این شاخص کاهش می یابد.همچنین با تعریف ثابت کشسانی مشخص شد که حاصلضرب مقدار الاستیسیته در ثابت کشسانی برای یک نمونه مشخص مقدار ثابتی است.