سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر امیری پریان – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سعید مینایی – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر – دانشیار گروه برق و الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پردازش تصویریکیا ز ابزراهای کاربردی در بیشتر فرایندها می باشد یکی از اینکاربردها تعیین حجم محصولات کشاورزی و مواد غذایی است دانستن حجم از جنبه های مختلف حائز اهمیت است لذا دراین تحقیق سعی شده بطور واضح و مختصر مروز و مقایسه ای برروشهای مختلف برآورد حجم محصولات با استفاده از پردازش تصویر انجام شود این روشها عبارتند از روشهای تخمینی تقریبی و روشهای دقیق دربرخی از روشها یک مبنای ریاضی و درروشهای دیگر استفاده از مشخصات تصویری به عنوان ابزاری برای برآورد حجم به کاررفته است استفاده از لیزر گرفتن تصاویر متعدد از محصول در زوایای مختلف روشهای مختلفی از کاربرد پردازش تصویر درت عیین حجم محصولات کشاورزی و غذایی است که دراین تحقیق مورد مطالعه قرارگرفته اند با بررسی روشهای انجام شده برای برآورد حجم محصولات کشاورزی کاربردی بودن این روش ها در استفاده های عملی بار محاسباتی دقت برآورد حجم و پیچیدگی الگوریتم مشخص گردید.